antipar. spray - ARPALIT spray 150ml

150ml skladom > 5 ks 3,67 €
+

Číra, bezfarebná tekutina s ľahkou parfumáciou vo forme aerosólu s hnacím plynom. Arpalit Neo 4,7 / 1,2 mg / g kožný sprej, roztok je ektoparazitický prípravok s ovicidním a larvicidním účinkom. Arpalit Neo spray 150 ml sa používa k bežnému ošetreniu srsti aj k ochrane proti opakovanému napadnutiu parazitmi. Forma spreja je pre svoju ľahkú aplikáciu vhodná predovšetkým pre veľké zvieratá a ich príbytky.

INDIKÁCIE
Liečba a prevencia ektoparazitóz u nepotravinových zvierat, najmä psov, vtákov, plazov a iných drobných zvierat. Pôsobí proti blchám (Ctenocephalides spp., Kliešťom (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.), Všiam (Haematopinus spp.), Všenkám (Mallophaga spp.), Roztočom (Acari spp.) A ich vývojovým štádiám. K dezinsekcii príbytkov zvierat.

OBSAH LIEKU:
1 gram (1,34 ml) obsahuje:
Liečivá: permetrínu 25:75 (cis: trans): 4,7 mg Fenoxycarbum: 1,2 mg

KONTRAINDIKÁCIE: Nepoužívať u chorých zvierat. Nepoužívať u mačiek. Zabráňte možnému styku mačiek so psami po ošetrení. Nepoužívať pri známej precitlivenosti na niektorú z obsiahnutých látok. Nepoužívať u mláďat do 2 mesiacov veku av dobe laktácie.

Nežiaduce účinky Iba ojedinele môže u precitlivených jedincov dôjsť k prejavom intoxikácie (zhoršenie kvality až strata srsti, vracanie, záchvevy, tras, kŕče, spomalené dýchanie). V prípade výskytu nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií vyhľadajte veterinárneho lekára.

SPÔSOB A CESTA PODANIA: Pred použitím pretrepať. Nádobku je nutné držať vo zvislej polohe. Prípravok sa nanáša stlačením rozprašovača proti smeru srsti alebo peria zo vzdialenosti 15-20 cm od povrchu tela. Veľkosť dávky sa odvíja od veľkosti ošetrovaného zvieraťa. Ošetrenie sa vykonáva len do ľahkého zvlhčenie pokožky alebo srsti prípravkom po celom povrchu tela zvieraťa s výnimkou tvárovej časti. Na ošetrenie tvárovej časti tela sa liek nastrieka na ruku v rukavici a opatrne sa votrie do srsti, aby nedošlo k zasiahnutiu otvorov. Srsť sa prečeše hrebeňom, kefou alebo sa rukou premasírujte, aby prípravok prestúpil až na kožu. Po ošetrení je nutné zviera po dobu 48 hodín nekúpať. Ošetrenie je možné po 1 týždni opakovať.

Pri ošetrení plazov, vtákov a drobných živočíchov dbajte na zvýšenú opatrnosť. Po aplikácii prípravku zabráňte olizovanie ošetrené srsti. V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára.

Zároveň s ošetrením zvieraťa je vhodné vystriekať prípravkom do mokra i jeho príbytok a nechať zaschnúť.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE:
Pri práci používajte ochranné rukavice. Pri aplikácii je nutné chrániť oči pred zásahom spreja. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Nepoužívajte v blízkosti ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Ani vyprázdnenú nádobku neprerážajte a nevhadzujte do ohňa. Po práci si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď po expozícii veľkým množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Ak sa dostavia príznaky podráždenia (vyrážka), alergická reakcia alebo systémové účinky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Ľudia so známou precitlivenosťou na permethrin by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Liek sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami. Nepoužívajte do akvárií a rybníkov - pre vodné organizmy a včely je prípravok toxický.

Osobitnú pozornosť je nutné venovať aj nakladanie s nepoužitým veterinárnym liekom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohto lieku - pozri bod 14.

Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín.

Nepoužívať u mačiek. Prípravok je extrémne jedovatý pre mačky. Liek môže byť pre mačky nebezpečný aj po kontakte s ošetreným psom. Prípravok môže dráždiť pokožku, sliznice a alergizovat.

Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine Ektoparazitiká sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití účinnej látky z rovnakej skupiny.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE Uchovávajte pri teplote do 25 ° C. Nádoba je pod tlakom: chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 ° C. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na dne nádobky.

ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADU: Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Prípravok nesmie kontaminovať vodné toky, pretože je toxický pre ryby a ďalšie vodné organizmy.