Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom obchodu pet-market.sk a majiteľom práv k nemu je TV PROBBE s.r.o, Osadní 12a, Praha 7, 170 00 Česká republika

Objednávka

Môžete ju uskutočniť pomocou webových stránok pet-market.sk (24 hodín denne), emailom (info@pet-market.sk) telefonicky (od 7:00 do 17:00 na tel.: +420 737 051 520)

Platba za produkty

Celková cena produktov sa skladá iba z ceny produktov + dopravné (+ pr. dobierkové). Balné ani iné poplatky neúčtujeme!

Spôsob úhrady za produkty

a) Na dobierku

b) Prevodom na účet

Spôsob dopravy produktov

Produkty zasilame iba kuriérnou službou Geis. Pokiaľ je Váš nákup do 29 € dopravné je iba 3,90 €

Záruka vrátenia peňazí

Ak zistíte, že Vám objednaný produkt nevyhovuje, máte možnosť ho vrátiť do 30 dní od dňa prevzatia bez uvedenia dôvodu. Zo zákona je táto doba 14 dní a my sme ju predĺžili pre Vás na dvojnásobok!

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to iba prevodom na slovenský bankový účet kupujúceho.

V prípade, že vraciate tovar, vyplňte prosím formulár na odstúpenie od zmluvy na konci tohto dokumentu

 Reklamácie

Dodaný tovar si je kupujúci povinný prehliadnúť bezprostredne po prevzatí tovaru. V prípade zistenia závady informuje predajcu okamžite. Správu o zistených závadách zašlite písomne alebo e-mailom na adresu predajcu.

Expedičné doby

Tovar, ktorý je na sklade, expedujeme do 48 hodín (2 pracovné dni). V prípade, že tovar nie je okamžite k dispozícii (90% produktov máme skladom), budeme zákazníka o termíne dodania informovať e-mailom. Avšak doba v týchto prípadoch vo veľkej väčšine nepresahuje 7 dní.

V prípade platby bankovým prevodom platí vyššie uvedené po obdržaní platby na náš účet.

Záručné podmienky

Výrobcom garantovaná trvanlivosť dodávaných krmív je 12 mesiacov od dátumu výroby a je uvedená na obale. Na obale je uvedená aj lehota spotreby. Pri štandardnom uskladnení a preprave tovaru, zodpovedajúcej druhu krmiva, si krmivá zachovávajú svoje deklarované nutričné vlastnosti po celú dobu vyznačenej trvanlivosti. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní zákazníka s krmivom alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka.

Všeobecné obchodné podmienky

Kupujúci, ktorí urobia záväznú objednávku potvrdzujú, že súhlasia s Obchodnými podmienkami pre dodanie tovaru, ktoré uverejní predávajúci.Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnýmipodmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany. Predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je záväzná objednávka zo strany kupujúceho.Kúpna zmluva vzniká samotným doručením tovaru.

Naša firma si vyhradzuje právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od zmluvy odstúpiť, a to aj v dobe, keď bol tovar objednaný a to na základe zmeny kurzu zahraničnej meny a zmeny ceny zo strany dodávateľa.Rovnaké oprávnenie si vyhradzuje aj v prípade, že výrobca prestane dodávať (dočasne alebo trvale) objednaný produkt.

Účastníci sa dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

Ochrana osobných údajov

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky as Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len " nariadenie ") tzv. GDPR, vás informujeme, že vykonávame spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom pre splnenie kúpnej zmluvy s vami uzavreté, pre zasielanie marketingových oznámení v primeranom rozsahu a na plnenie verejnoprávnych povinností správcu. Viac informácií o nakladaní s vašimi údajmi nájdete na Ochrana osobných údajov.

 

---------------------------------------------- VZOR Odstúpenie od kúpnej zmluvy --------------------------------------------------

 

Meno a priezvisko: ...................................
Adresa: ................................................ ..
Telefón a e-mail: ...................................

Predávajúci:
TV Probbe s.r.o., IČO: 26009366
Poštovné a fakturačná adresa: TV Probbe s.r.o., Národný 479, 542 32 Úpice
 
V .............., dňa ...............


Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy


Vážení,
dňa ............. som prostredníctvom vášho e-shopu www.pet-market.sk s vami uzavrela kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol nákup chovateľských potrieb. Tento tovar som prevzala dňa ...................

Tovar vám zasielam späť v samostatnej zásielke, zároveň vás žiadam o poukázaní kúpnej ceny za obj. č. ........ ............... v prospech môjho bankového účtu č. .......... ............................ / ...... .. ...... ...., najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.

Vrátený tovar:
1. ................................................ ........................
2. ................................................ ........................
3. ................................................ ........................

 

S pozdravom
.................................................. ............
(Vlastnoručný podpis)

prílohy:
Kópia kúpneho dokladu

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost TV PROBBE s.r.o, Osadní 12a,170 00 Praha 7, vedená u rejstříkového soudu v Praze, C 165486. 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet (do 7 pracovních dnů) nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 11. 11. 2011

 

 

------------------------------------------VZOR ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY---------------------------------------------

 

Jméno a příjmení:...................................

Adresa: ..................................................

Telefon a e-mail: ...................................

 

Prodávající:

TV Probbe s.r.o, IČ: 26009366

Zasílací a fakturační adresa: TV Probbe s.r.o., Národní 479, 542 32 Úpice

 

V .............., dne ...............

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ............. jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.krmeni.cz s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem byl nákup chovatelských potřeb. Toto zboží jsem převzala dne ...................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny za obj. č. ........……………ve prospěch mého bankovního účtu č. ....................................../……..……...., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

Vracené zboží:

  1. ........................................................................
  2. ........................................................................
  3. ........................................................................

 

S pozdravem

..............................................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu