Reklamačný rád

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb. a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný Tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len "Reklamácia").

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.


Predávajúci je obchodná spoločnosť TV PROBBE s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, vedená u registrového súdu v Prahe, C 165486.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je Kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína plynúť prevzatím Tovar Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má, ak ide o:

  • vadu odstrániteľnú: právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného Tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu chybného Tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu chybného Tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Ako postupovať v prípade, že vám prišiel poškodený balík:

Dostal sa k vám poškodený balíček alebo ste poškodenie prepravou spoznali až po otvorení? To nás veľmi mrzí. Máme pre vás návod, ako postupovať v tejto nepríjemnej situácii, aby sa všetko rýchlo vyriešilo.

Prepravný obal je na pohľad zničený alebo zdeformovaný:

  • V prípade, že vám kuriér priviezol zjavne poškodený balík, máte plné právo ho odmietnuť
  • Zároveň, ale môžete balíček prijať, spísať s kuriérom Zápis o škode a skontrolovať či nedošlo k poškodeniu obsahu zásielky

Prepravný obal je v poriadku, ale obsah je poškodený:

  • Ak zistíte, že je obsah balíka poškodený, ihneď nás kontaktujte, aby sme reklamáciu vyriešili