Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "nariadenie") tzv. GDPR, vás informujeme, že vykonávame spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom pre splnenie kúpnej zmluvy s vami uzavreté, pre zasielanie marketingových oznámení v primeranom rozsahu a na plnenie verejnoprávnych povinností správcu.

1. Správca osobných údajov

a) Správcom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť TV Probbe, s.r.o., sídlom Osadní 12a, Praha 7. 170 00, IČ: 26009366 zapísaná na registrovom súde v Prahe, C 165486. (ďalej len "správca").

b) Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie TV Probbe, s.r.o., sídlom Osadní 12a, Praha 7. 170 0, info@probbe.cz, telefon 737 051 520

c) Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ÚČEL A PRÁVNE účely spracovania osobných údajov

a) Správca spracováva vaše osobné údaje pre splnenie kúpnej zmluvy medzi vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady. Právnym základom spracovanie je tak ich nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale bez poskytnutia vašich osobných údajov by správca nebol schopný zmluvu s vami splniť, a preto ju ani nemôže uzavrieť.

b) Vaše osobné údaje môžu byť ďalej spracovávané za účelom plnenia súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom, najmä pri vedení účtovníctva a zisťovanie a platenie daní. Právnym základom spracovanie je tak ich nevyhnutnosť pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú.

c) Vaše osobné údaje môže správca ďalej využiť k zasielaniu marketingových oznámení v primeranom rozsahu. Právnym základom spracovania je v tomto prípade sledovania oprávneného záujmu správcu na šírenie informácií o svojej ponuke tovar, pripomenutie pre zopakovanie objednávky. Zasielanie marketingových oznámení môžete kedykoľvek ukončiť.

d) Správca vykonáva profilovanie teda systémové vyhodnocovanie nákupov tak, aby mohol zákazníkovi ponúknuť produkty, ktoré už v minulosti nakupoval alebo pre zviera, pre ktoré už v minulosti nakupoval.

e) Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

f) Správca na svojich webových stránkach používa cookies a službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. za účelom webovej analýzy. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky, ktorú generuje cookie (vrátane vašej IP adresy), budú prevedené na server Google v USA a tam budú uložené. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho užívania webovej stránky, k príprave správy o aktivitách na webových stránkach pre operátorov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa užívania webových stránok a internetu. Google tiež prípadne odovzdá takéto informácie tretím stranám, za predpokladu, že je to zo zákona nevyhnutné, a v rozsahu, v akom tieto tretie strany takéto údaje spracovávajú menom Google. Google v žiadnom prípade nespojí Vašu IP adresu s inými údajmi ukladanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podľa Dohovoru medzi EÚ a USA o ochrane súkromia. Nastavenie cookies môžete znemožniť príslušným nastavením vo vašom prehliadači; avšak upozorňujeme, že v tomto prípade možno nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež znemožniť Google získavanie zhromaždených údajov a spracovanie týchto údajov stiahnutím a inštalovaním príslušného modulu prehliadača.

3. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu štyroch rokov od ich získania, ibaže po skončení tejto doby dosiaľ trvajú účinky práv a povinností zo zmluvy alebo povinnosť archivovať údaje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

a) Ďalšími príjemcovia vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát a osoby a agentúry zaisťujúce marketingové poradenstvo e-commerce

b) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

c) Za účelom zabezpečovania zákazníckej podpory používame pri kontakte chatovanie služby spoločnosti Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákovej 13, 602 00 Brno, IČO: 03668681, Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 86206.

d) Za účelom rozosielanie emailov správca používa nástroje spoločnosti DiffSolutions, s.r.o., Nad mlýnským potokem 640/10, PSČ 10700, Praha 10, IČ: 24791288,Společnost je vedená u městského soudu v Praze oddíl C 174549

f) Príjemcovia vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

g) S výnimkou služby Google Analytics (pozri článok. 2 a 4 vyššie) nemá správcu v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

a) Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť vašich osobných údajov.

b) Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Ak si neželáte od nás dostávať e-maily, zažiadajte o ukonční odberu na: info@pet-market.sk