Obchodné podmienky Probbe.eu

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru a služieb spoločnosti TV PROBBE s.r.o. (ďalej tiež „Podmienky“) upravujú zmluvné vzťahy a všetky vzťahy, v rámci ktorých bolo na Podmienky odkázané, medzi spoločnosťou TV PROBBE s.r.o.; so sídlom Osadní 12a, Praha 7, 170 00; IČO: 26009366; DIČ: CZ26009366; spisová značka: C 165486 vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej tiež „Dodávateľ“) a fyzickými či právnickými osobami, ktoré sú v záväzkovom, či obdobnom vzťahu k Dodávateľovi v postavení kupujúceho, odberateľa tovaru, výrobkov, či služieb, dlžníka, či osoby činiacej úkony smerujúce k vytvoreniu záväzkového vzťahu s Dodávateľom (ďalej tiež „Odberateľ“), pri ich podnikateľskej činnosti. Podmienky sa stávajú súčasťou každej zmluvy uzavretej medzi Dodávateľom a Odberateľom a určujú časť jej obsahu, ak zmluva neustanovuje výslovne inak.

2. Platnosť a účinnosť

Tieto dodacie Podmienky sú platné a účinné pre všetky zmluvné vzťahy a všetky vzťahy, v rámci ktorých bolo na Podmienky odkázané, medzi Dodávateľom a Odberateľom bez ohľadu na druh tovaru, služieb, výrobkov, dodávaných (ďalej tiež súhrnne ako „produkty“ či „tovar“) ) Dodávateľom Odberateľovi v rámci príslušného vzťahu. Dodávateľ dodáva produkty podľa položiek uvedených v internetovom obchode Dodávateľa na webovej adrese www.probbe.eu s uvedením ponuky a cien produktov. Produkty, ktorých výroba či dodávky boli ukončené, dodáva Dodávateľ iba do vypredania zásob.

3. Podmienky registrácie

 

Novým zákazníkom, korporáciám a podnikateľským subjektom vykonávajúcim svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní alebo na základe iného oprávnenia vydá zákaznícke oddelenie Dodávateľa registráciu na základe žiadosti o registráciu a po predložení:

živnostenského oprávnenia (ŽL, KL alebo iné oprávnenie a pod.) a

preukázanie aktívneho podnikania (nahliadnutie do prihlášky FÚ, ČSSZ, posledného daňového priznania – iba prvej strany s potvrdením príslušného FÚ a pod.) a

vyplnenie žiadosti o registráciu a súhlasu s obchodnými podmienkami Dodávateľa

4. Zrušenie registrácie a odstúpenie Dodávateľa od zmluvy o predaji

Dodávateľ registráciu zruší a odstúpi od zmluvy s Odberateľom, ktorý:

aa) o zrušenie registrácie sami požiadajú alebo

ab) zneužijú registráciu alebo jej zneužitie treťou osobou vedome alebo nevedome pripustia alebo

ac) v období stanovenom Dodávateľom nerealizujú nákup a nedosiahnu obratový limit stanovený Dodávateľom alebo

ad) ukončí alebo preruší svoju podnikateľskú činnosť, alebo

ae) inak výrazne porušia svoje záväzky či povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, úmyselne či z nedbanlivosti poškodia Dodávateľa priamo alebo aj v spojitosti, konajú v rozpore s dobrými mravmi, či obvyklými obchodnými zvyklosťami,

Ak ukončí alebo preruší z akýchkoľvek dôvodov Odberateľ svoju podnikateľskú činnosť, je povinný bez zbytočného odkladu spoločnosť na tento fakt upozorniť. Zmeny registrácie je oprávnený robiť výhradne registrovaný podnikateľ, či osoba za podnikateľský subjekt oprávnená konať.

 

5. Objednávka

1. Objednávkou je dostatočne určitý prejav vôle Odberateľa o kúpe či odbere produktu Dodávateľa urobený Odberateľom v akejkoľvek forme, najmä elektronicky, telefonicky alebo písomne. Objednávka Odberateľa je záväzným právnym konaním. Dodávateľ nie je povinný objednávku akceptovať. Dodávateľ je oprávnený akceptovať objednávku spravidla rovnakým spôsobom, akým bola urobená.

2. Potvrdenie (akceptácia) objednávky je prejav vôle Dodávateľa byť objednávkou viazaný. Jednotlivá zmluva (kúpna, o dodávke produktov či obdobná zmluva) je uzatvorená doručením potvrdenia objednávky Dodávateľom Odberateľovi.

3. Objednávky prijímame cez internetový obchod www.probbe.eu

 

6. Ceny

Všetky udávané ceny sú platné zverejnením v internetovom obchode Dodávateľa. Ceny sa udávajú v Eurách. Dodávateľ si vyhradzuje právo určenia chýb alebo zmeny cien či sadzby DPH. Pri tovare, ktorý nie je v dobe objednávky skladom, môže dôjsť k zmene ceny. Odberateľ má právo z dôvodu zmeny ceny odstúpiť od zmluvy, odstúpenie však musí urobiť v lehote do 3 dní odo dňa, keď sa o zmene ceny dozvedel, inak právo na odstúpenie od zmluvy stráca. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu či balenie tovaru (produktov).

 

7. Práva z chybného plnenia

1. Ak nie je ďalej uvedené inak, zodpovedá Dodávateľ za vady plnenia podľa platných a účinných právnych predpisov. Uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti produktu na jeho obale alebo v reklame má účinky záruky za akosť a platí v uvedenom rozsahu iba v prípade, že zo strany Odberateľa nedošlo k neodbornému alebo nešetrnému zaobchádzaniu s tovarom, nedodržaním odporúčaných pracovných postupov, použitie alebo skladovanie tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanické poškodenie alebo opotrebenie spôsobené Odberateľom. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady tovaru v prípade vonkajšej udalosti po prechode nebezpečenstva škody na veci. Tovar, ktorý má materiálovú či výrobnú vadu, nahradí Dodávateľ Odberateľovi za tovar bez závad.

2. Odberateľ je povinný zistené výrobné a materiálové vady dodaného tovaru oznámiť Dodávateľovi bezprostredne po dodaní alebo bezodkladne potom, keď Odberateľ vady zistiť mal a mohol. V prípade doručenia zjavne poškodenej zásielky má Odberateľ právo túto zásielku neprijať, v tomto prípade ihneď spíše o tejto skutočnosti protokol s prepravcom, resp. osobou odovzdávajúcou tovar. V prípade neskoršieho zistenia, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia zásielky, oznámi túto skutočnosť Odberateľ reklamačnému oddeleniu Dodávateľa (objednávky@probbe.cz). Ak Odberateľ neoznámi zjavné vady množstva, akosti alebo vykonania tovaru v lehote podľa tohto článku, má sa za to, že tovar bol dodaný bez zjavných vád a v množstve dojednanom v zmluve.

3. Pri neúspešnom pokuse o nápravu alebo o zaslanie ďalšej zásielky môže Odberateľ zvoliť medzi znížením ceny alebo odstúpením od zmluvy. Svojou voľbou je Odberateľ naďalej viazaný a nie je oprávnený túto následne meniť bez súhlasu Dodávateľa.

8. Vrátenie tovaru

Odberateľ má právo vrátiť tovar do 10 pracovných dní od jeho dodania. Po uplynutí lehoty podľa vety predchádzajúci nárok Odberateľa na vrátenie tovaru zaniká. Podmienkou možnosti vrátenia je nepoužitý tovar v originálnom nepoškodenom obale bez popisov a polepení či akýchkoľvek iných zásahov do tovaru vrátane jeho balenia, v opačnom prípade nie je nárok Odberateľa na vrátenie tovaru daný. Odberateľ vždy udá tiež dôvod vrátenia a priloží reklamačný protokol s ďalšími podstatnými informáciami.

9. Platobné podmienky

1. Odberateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť za dodaný tovar a služby kúpnu cenu vrátane DPH.

2. Úhrada objednaného tovaru alebo služieb je realizovaná platbou v hotovosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi o obmedzení platieb v hotovosti, alebo bankovým prevodom na základe faktúry. V prípade platby bankovým prevodom sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy bola zodpovedajúca finančná čiastka v plnej výške pripísaná na bankový účet Dodávateľa.

3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, je splatnosť faktúr stanovená na dobu 7 dní od dátumu ich vystavenia.

4. V prípade, že Odberateľ neuhradí splatnú kúpnu cenu či akúkoľvek jej časť alebo akékoľvek platby v súvislosti so zmluvou, ktorej súčasťou sú tieto Podmienky, riadne a včas, nie je Dodávateľ povinný plniť svoje záväzky podľa príslušnej zmluvy a/alebo akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej s Odberateľom, ktorých súčasťou sú tieto Podmienky, prípadne je Dodávateľ oprávnený všetky plnenia pozastaviť, a v tomto prípade nie je Dodávateľ v omeškaní s dodaním produktov či akýmikoľvek záväzkami resultujícími pre neho z príslušnej zmluvy. Dodávateľ má tiež právo požadovať zaplatenie úroku z omeškania podľa právnych predpisov Slovenskej republiky z neuhradenej časti ceny.

10. Vyššia moc

1. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenie alebo možnosť splnenia dodávky v dôsledku vyššej moci.

2. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Odberateľa a má právo buď predĺžiť dodaciu lehotu, alebo odstúpiť od zmluvy. Odberateľovi týmto nevzniká voči Dodávateľovi žiadne právo na náhradu škody vzniknutej nesplnením objednávky.

 

11. Používanie a ochrana získaných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je

povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje meno a priezvisko,

adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je

povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje obchodné meno,

adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že Predávajúci bude spracúvať

osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže

spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plne nie z

Kúpnej zmluvy, v ktorej Kupujúci vystupuje ako jedna zo smluvních strán v

v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných

údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“); Predávajúci zároveň vyhlasuje, že

nespracuje osobitnú kategóriu osobných údajov Kupujúceho v zmysle čl. 9 a

čl. 10 Nariadenia.

4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho spracúva v súlade s

čl. 5. Kupujúci má právo na základni písomnej žiadosti vyžadovať. Pri

podozrenie Kupujúceho, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,

môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

5. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne v

súlade s VOP. Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že jeho osobné údaje

môžu byť poskytnuté tretej strane – prepravcovi, ktorý bude doručovať To

var Kupujúcemu, účtovníckej firme.

6. Kupujúci berie na vedomie, že všetky informácie, údaje, poznatky a postupy,

ktoré získa pri uskutočňovaní práv podľa týchto VOP, sú predmetom

obchodného tajemstva Predávajúceho. Kupujúci sa zavazuje, že ich žiadnym

spôsobom neposkytne žiadnej tretej osobe a bude dôsledne dbať o ich

utajenie.

12. Záverečné ustanovenia

1. Povinnosťou Odberateľa je podpísať dodací list či iný odovzdávací dokument potvrdzujúci odovzdanie tovaru (ďalej len „dodací list“) osobne, resp. štatutárnym orgánom (v prípade, keď je Odberateľom právnická osoba), prostredníctvom povereného zamestnanca alebo prostredníctvom inej k tomuto poverenej osoby, a to s čitateľným uvedením mena preberajúcej osoby a funkcie. Podpisom dodacieho listu Odberateľom či ním poverenou osobou sa má za to, že tovar bol dodaný v súlade s objednávkou, na tovar v čase odovzdania neviazli zjavné vady a bol dodaný v objednanom množstve. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny vr. DPH. Odberateľ je oprávnený v rámci dohodnutých platobných podmienok s tovarom nakladať podľa svojich obchodných zvyklostí aj pred zaplatením kúpnej ceny.

2. Odmietnutie podpísania dodacieho listu bez vážneho dôvodu (ktorým môže byť iba dodanie iného tovaru v rozpore s objednávkou či dodanie tovaru so zjavnými vadami), či opomenutie tejto povinnosti Odberateľom má dôsledky, ako by bol dodací list Odberateľom podpísaný okamihom, keď túto skutočnosť na dodacom liste vyznačí osoba, ktorá tovar odberateľovi odovzdávala, prípadne Dodávateľ. V prípade dodania objednaného tovaru v menšom, než objednanom množstve, Odberateľ prijme takto dodaný tovar, podpíše dodací list a uvedie na ňom túto skutočnosť. Dodávateľ následne podľa svojich prevádzkových možností bez zbytočného odkladu dodá Odberateľovi nedodané množstvo tovaru.

3. Ak preberá za Odberateľa tovar iná osoba, než osobne Odberateľ alebo štatutárny orgán Odberateľa (v prípade, keď je Odberateľom právnická osoba), ak sa tak deje v dohodnutom termíne a mieste dodania tovaru a dotknutá osoba sa osobe odovzdávajúcej tovaru prezentuje ako osoba oprávnená tovar za Odberateľa prevziať, je Dodávateľ v dobrej viere a má sa za to, že taká osoba je vždy oprávnená tovar za Odberateľa prevziať a jej konanie Odberateľa zaväzuje.

4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Odberateľa okamihom prevzatia tovaru, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Dodávateľ umožní nakladať s tovarom v súlade so zmluvou a Odberateľ tovar neprevezme. V prípadoch, keď Odberateľ má prevziať tovar od inej osoby, než je Dodávateľ, alebo keď Dodávateľ je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu Odberateľovi alebo zmluva zahŕňa povinnosť Dodávateľa odoslať tovar, avšak Dodávateľ nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Odberateľa v súlade s § 2122, § 2123 zák. č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy.

5. Individuálne dojednania odchylné od týchto Podmienok musia byť v písomnej forme.

6. V prípade, že je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto Podmienok neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Neúčinné ustanovenie sa nahradí takým ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré v najvyššej možnej miere zachováva ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením.

7. Všetky vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom, ktoré nie sú týmito Podmienkami a/alebo príslušnou zmluvou medzi Dodávateľom a Odberateľom upravené, sa riadia jurisdikciou Slovenskej Republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru a služieb spoločnosti TV PROBBE s.r.o. (ďalej tiež „Podmienky“) upravujú zmluvné vzťahy a všetky vzťahy, v rámci ktorých bolo na Podmienky odkázané, medzi spoločnosťou TV PROBBE s.r.o.; so sídlom Osadní 12a, Praha 7, 170 00; IČO: 26009366; DIČ: CZ26009366; spisová značka: C 165486 vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej tiež „Dodávateľ“) a fyzickými či právnickými osobami, ktoré sú v záväzkovom či obdobnom vzťahu k Dodávateľovi v postavení kupujúceho, odberateľa tovaru, výrobkov, či služieb, dlžníka, či osoby činiacej úkony smerujúce k vytvoreniu záväzkového vzťahu s Dodávateľom (ďalej tiež „Odberateľ“), pri ich podnikateľskej činnosti. Podmienky sa stávajú súčasťou každej zmluvy uzavretej medzi Dodávateľom a Odberateľom a určujú časť jej obsahu, ak zmluva neustanovuje výslovne inak.

2. Platnosť a účinnosť

Tieto dodacie Podmienky sú platné a účinné pre všetky zmluvné vzťahy a všetky vzťahy, v rámci ktorých bolo na Podmienky odkázané, medzi Dodávateľom a Odberateľom bez ohľadu na druh tovaru, služieb, výrobkov, dodávaných (ďalej tiež súhrnne ako „produkty“ či „tovar“) ) Dodávateľom Odberateľovi v rámci príslušného vzťahu. Dodávateľ dodáva produkty podľa položiek uvedených v internetovom obchode Dodávateľa na webovej adrese www.probbe.eu s uvedením ponuky a cien produktov. Produkty, ktorých výroba či dodávky boli ukončené, dodáva Dodávateľ iba do vypredania zásob.

3. Podmienky registrácie

 

Novým zákazníkom, korporáciám a podnikateľským subjektom vykonávajúcim svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní alebo na základe iného oprávnenia vydá zákaznícke oddelenie Dodávateľa registráciu na základe žiadosti o registráciu a po predložení:

živnostenského oprávnenia (ŽL, KL alebo iné oprávnenie a pod.) a

preukázanie aktívneho podnikania (nahliadnutie do prihlášky FÚ, ČSSZ, posledného daňového priznania – iba prvej strany s potvrdením príslušného FÚ a pod.) a

vyplnenie žiadosti o registráciu a súhlasu s obchodnými podmienkami Dodávateľa

4. Zrušenie registrácie a odstúpenie Dodávateľa od zmluvy o predaji

Dodávateľ registráciu zruší a odstúpi od zmluvy s Odberateľom, ktorý:

aa) o zrušenie registrácie sami požiadajú alebo

ab) zneužijú registráciu alebo jej zneužitie treťou osobou vedome alebo nevedome pripustia alebo

ac) v období stanovenom Dodávateľom nerealizujú nákup a nedosiahnu obratový limit stanovený Dodávateľom alebo

ad) ukončí alebo preruší svoju podnikateľskú činnosť, alebo

ae) inak výrazne porušia svoje záväzky či povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, úmyselne či z nedbanlivosti poškodia Dodávateľa priamo alebo aj v spojitosti, konajú v rozpore s dobrými mravmi či obvyklými obchodnými zvyklosťami,

Ak ukončí alebo preruší z akýchkoľvek dôvodov Odberateľ svoju podnikateľskú činnosť, je povinný bez zbytočného odkladu spoločnosť na tento fakt upozorniť. Zmeny registrácie je oprávnený robiť výhradne registrovaný podnikateľ, či osoba za podnikateľský subjekt oprávnená konať.

 

5. Objednávka

1. Objednávkou je dostatočne určitý prejav vôle Odberateľa o kúpe či odbere produktu Dodávateľa urobený Odberateľom v akejkoľvek forme, najmä elektronicky, telefonicky alebo písomne. Objednávka Odberateľa je záväzným právnym konaním. Dodávateľ nie je povinný objednávku akceptovať. Dodávateľ je oprávnený akceptovať objednávku spravidla rovnakým spôsobom, akým bola urobená.

2. Potvrdenie (akceptácia) objednávky je prejav vôle Dodávateľa byť objednávkou viazaný. Jednotlivá zmluva (kúpna, o dodávke produktov či obdobná zmluva) je uzatvorená doručením potvrdenia objednávky Dodávateľom Odberateľovi.

3. Objednávky prijímame cez internetový obchod www.probbe.eu

 

6. Ceny

Všetky udávané ceny sú platné zverejnením v internetovom obchode Dodávateľa. Ceny sa udávajú v Euro. Dodávateľ si vyhradzuje právo určenia chýb alebo zmeny cien či sadzby DPH. Pri tovare, ktorý nie je v dobe objednávky skladom, môže dôjsť k zmene ceny. Odberateľ má právo z dôvodu zmeny ceny odstúpiť od zmluvy, odstúpenie však musí urobiť v lehote do 3 dní odo dňa, keď sa o zmene ceny dozvedel, inak právo na odstúpenie od zmluvy stráca. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu či balenie tovaru (produktov).

 

7. Práva z chybného plnenia

1. Ak nie je ďalej uvedené inak, zodpovedá Dodávateľ za vady plnenia podľa platných a účinných právnych predpisov. Uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti produktu na jeho obale alebo v reklame má účinky záruky za akosť a platí v uvedenom rozsahu iba v prípade, že zo strany Odberateľa nedošlo k neodbornému alebo nešetrnému zaobchádzaniu s tovarom, nedodržaním odporúčaných pracovných postupov, použitie alebo skladovanie tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanické poškodenie alebo opotrebenie spôsobené Odberateľom. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady tovaru v prípade vonkajšej udalosti po prechode nebezpečenstva škody na veci. Tovar, ktorý má materiálovú či výrobnú vadu, nahradí Dodávateľ Odberateľovi za tovar bez závad.

2. Odberateľ je povinný zistené výrobné a materiálové vady dodaného tovaru oznámiť Dodávateľovi bezprostredne po dodaní alebo bezodkladne potom, keď Odberateľ vady zistiť mal a mohol. V prípade doručenia zjavne poškodenej zásielky má Odberateľ právo túto zásielku neprijať, v tomto prípade ihneď spíše o tejto skutočnosti protokol s prepravcom, resp. osobou odovzdávajúcou tovar. V prípade neskoršieho zistenia, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia zásielky, oznámi túto skutočnosť Odberateľ reklamačnému oddeleniu Dodávateľa (objednávky@probbe.cz). Ak Odberateľ neoznámi zjavné vady množstva, akosti alebo vykonania tovaru v lehote podľa tohto článku, má sa za to, že tovar bol dodaný bez zjavných vád av množstve dojednanom v zmluve.

3. Pri neúspešnom pokuse o nápravu alebo o zaslanie ďalšej zásielky môže Odberateľ zvoliť medzi znížením ceny alebo odstúpením od zmluvy. Svojou voľbou je Odberateľ naďalej viazaný a nie je oprávnený túto následne meniť bez súhlasu Dodávateľa.

8. Vrátenie tovaru

Odberateľ má právo vrátiť tovar do 10 pracovných dní od jeho dodania. Po uplynutí lehoty podľa vety predchádzajúci nárok Odberateľa na vrátenie tovaru zaniká. Podmienkou možnosti vrátenia je nepoužitý tovar v originálnom nepoškodenom obale bez popisov a polepení či akýchkoľvek iných zásahov do tovaru vrátane jeho balenia, v opačnom prípade nie je nárok Odberateľa na vrátenie tovaru daný. Odberateľ vždy udá tiež dôvod vrátenia a priloží reklamačný protokol s ďalšími podstatnými informáciami.

9. Platobné podmienky

1. Odberateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť za dodaný tovar a služby kúpnu cenu vrátane DPH.

2. Úhrada objednaného tovaru alebo služieb je realizovaná platbou v hotovosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi o obmedzení platieb v hotovosti, alebo bankovým prevodom na základe faktúry. V prípade platby bankovým prevodom sa za deň zaplatenia považuje deň, kedy bola zodpovedajúca finančná čiastka v plnej výške pripísaná na bankový účet Dodávateľa.

3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, je splatnosť faktúr stanovená na dobu 7 dní od dátumu ich vystavenia.

4. V prípade, že Odberateľ neuhradí splatnú kúpnu cenu či akúkoľvek jej časť alebo akékoľvek platby v súvislosti so zmluvou, ktorej súčasťou sú tieto Podmienky, riadne a včas, nie je Dodávateľ povinný plniť svoje záväzky podľa príslušnej zmluvy a/alebo akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej s Odberateľom, ktorých súčasťou sú tieto Podmienky, prípadne je Dodávateľ oprávnený všetky plnenia pozastaviť, av tomto prípade nie je Dodávateľ v omeškaní s dodaním produktov či akýmikoľvek záväzkami resultujícími pre neho z príslušnej zmluvy. Dodávateľ má tiež právo požadovať zaplatenie úroku z omeškania podľa právnych predpisov Slovenskej republiky z neuhradenej časti ceny.

10. Vyššia moc

1. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenie alebo možnosť splnenia dodávky v dôsledku vyššej moci.

2. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Odberateľa a má právo buď predĺžiť dodaciu lehotu, alebo odstúpiť od zmluvy. Odberateľovi týmto nevzniká voči Dodávateľovi žiadne právo na náhradu škody vzniknutej nesplnením objednávky.

 

11. Používanie a ochrana získaných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je

povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje meno a priezvisko,

adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je

povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje obchodné meno,

adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že Predávajúci bude spracúvať

osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže

spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plne nie z

Kúpnej zmluvy, v ktorej Kupujúci vystupuje ako jedna zo smluvních strán v

v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných

údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“); Predávajúci zároveň vyhlasuje, že

nespracuje osobitnú kategóriu osobných údajov Kupujúceho v zmysle čl. 9 a

čl. 10 Nariadenia.

4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho spracúva v súlade s

čl. 5. Kupujúci má právo na základni písomnej žiadosti vyžadovať. Pri

podozrenie Kupujúceho, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,

môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

5. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne v

súlade s VOP. Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že jeho osobné údaje

môžu byť poskytnuté tretej strane – prepravcovi, ktorý bude doručovať Tovar Kupujúcemu, účtovníckej firme.

6. Kupujúci berie na vedomie, že všetky informácie, údaje, poznatky a postupy,

ktoré získa pri uskutočňovaní práv podľa týchto VOP, sú predmetom

obchodného tajemstva Predávajúceho. Kupujúci sa zavazuje, že ich žiadnym

spôsobom neposkytne žiadnej tretej osobe a bude dôsledne dbať o ich

utajenie.

12. Záverečné ustanovenia

1. Povinnosťou Odberateľa je podpísať dodací list či iný odovzdávací dokument potvrdzujúci odovzdanie tovaru (ďalej len „dodací list“) osobne, resp. štatutárnym orgánom (v prípade, keď je Odberateľom právnická osoba), prostredníctvom povereného zamestnanca alebo prostredníctvom inej k tomuto poverenej osoby, a to s čitateľným uvedením mena preberajúcej osoby a funkcie. Podpisom dodacieho listu Odberateľom či ním poverenou osobou sa má za to, že tovar bol dodaný v súlade s objednávkou, na tovar v čase odovzdania neviazli zjavné vady a bol dodaný v objednanom množstve. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny vr. DPH. Odberateľ je oprávnený v rámci dohodnutých platobných podmienok s tovarom nakladať podľa svojich obchodných zvyklostí aj pred zaplatením kúpnej ceny.

2. Odmietnutie podpísania dodacieho listu bez vážneho dôvodu (ktorým môže byť iba dodanie iného tovaru v rozpore s objednávkou či dodanie tovaru so zjavnými vadami), či opomenutie tejto povinnosti Odberateľom má dôsledky, ako by bol dodací list Odberateľom podpísaný okamihom, keď túto skutočnosť na dodacom liste vyznačí osoba, ktorá tovar odberateľovi odovzdávala, prípadne Dodávateľ. V prípade dodania objednaného tovaru v menšom, než objednanom množstve, Odberateľ prijme takto dodaný tovar, podpíše dodací list a uvedie na ňom túto skutočnosť. Dodávateľ následne podľa svojich prevádzkových možností bez zbytočného odkladu dodá Odberateľovi nedodané množstvo tovaru.

3. Ak preberá za Odberateľa tovar iná osoba, než osobne Odberateľ alebo štatutárny orgán Odberateľa (v prípade, keď je Odberateľom právnická osoba), ak sa tak deje v dohodnutom termíne a mieste dodania tovaru a dotknutá osoba sa osobe odovzdávajúcej tovaru prezentuje ako osoba oprávnená tovar za Odberateľa prevziať, je Dodávateľ v dobrej viere a má sa za to, že taká osoba je vždy oprávnená tovar za Odberateľa prevziať a jej konanie Odberateľa zaväzuje.

4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Odberateľa okamihom prevzatia tovaru, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Dodávateľ umožní nakladať s tovarom v súlade so zmluvou a Odberateľ tovar neprevezme. V prípadoch, keď Odberateľ má prevziať tovar od inej osoby, než je Dodávateľ, alebo keď Dodávateľ je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu Odberateľovi alebo zmluva zahŕňa povinnosť Dodávateľa odoslať tovar, avšak Dodávateľ nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Odberateľa v súlade s § 2122, § 2123 zák. č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy.

5. Individuálne dojednania odchylné od týchto Podmienok musia byť v písomnej forme.

6. V prípade, že je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto Podmienok neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Neúčinné ustanovenie sa nahradí takým ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré v najvyššej možnej miere zachováva ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením.

7. Všetky vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom, ktoré nie sú týmito Podmienkami a/alebo príslušnou zmluvou medzi Dodávateľom a Odberateľom upravené, sa riadia jurisdikciou Slovenskej Republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy.